Espanjassa on uusi lääkekokeilu

Tero Viilto

ALStuttu:n jäsen
 
Tässä käännös tutkimuksen esittelystä. Ensin espanjaksi ja kappaleen jälkeen suomennos:
El fármaco que aspira a bloquear la ELA se usa por primera vez en el Hospital de Salamanca


Es la segunda vez que se utiliza en España | A diferencia de los productos que ralentizan la enfermedad, este la paralizaría, pero solo en pacientes con una determina mutación


ALS:n estämiseen tähtäävää lääkettä käytetään ensimmäistä kertaa Salamancan sairaalassa


Se on toinen kerta, kun sitä käytetään Espanjassa | Toisin kuin tuotteet, jotka hidastavat taudin etenemistä, tämä lamauttaisi sen, mutta vain potilailla, joilla on tietty mutaatio.

pastedGraphic.png
  • Maxi Santa Martina, María Dolores Calabria y Karen López, en los minutos previos a realizar el tratamiento con el nuevo fármaco. | MANUEL LAYA
PALABRAS CLAVE

COMPLEJO HOSPITALARIO DE SALAMANCA SAIRAALAKOMPLEKSIA SALAMANCA

OTRAS NOTICIAS


Los hosteleros cancelan el ‘Fin de Año Universitario’


El Ayuntamiento mantendrá el dispositivo especial pese a la cancelación de la Nochevieja Universitaria


El Hospital de Salamanca aplicó este viernes, por primera vez, el único tratamiento existente contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) que aspira a paralizar por completo la enfermedad. Se trata del segundo paciente en toda España que ya ha recibido este fármaco -autorizado para uso compasivo- y que tendrá que seguir recibiéndolo una vez al mes durante toda su vida.


Salamancan sairaalassa sovellettiin tänä perjantaina ensimmäistä kertaa ainoaa olemassa olevaa ALS:n (amyotrofista lateraaliskleroosia) hoitoa, jonka tavoitteena on lamauttaa tauti kokonaan. Tämä on toinen potilas koko Espanjassa, joka on jo saanut tätä lääkettä - hyväksyttyä erityiskäyttöön - ja jonka on jatkettava sen saamista kerran kuukaudessa koko elämänsä ajan.


“Lo administramos pinchando al paciente en la espalda, de la misma manera que se pone la anestesia epidural a las mujeres. Tiene que ser así para que el fármaco pueda pasar a la zona donde están las neuronas. Es verdad que es un tratamiento de por vida y que habrá que hacerlo todos los meses, pero sin duda merece la pena”, expresa la responsable de la Unidad de ELA del Hospital de Salamanca, María Dolores Calabria.


”Annamme pistoksen potilaan selkään, samalla tavalla kuin epiduraalipuudutus annetaan naisille. Sen on oltava tällainen, jotta lääke voi kulkeutua alueelle, jossa neuronit ovat. On totta, että se on elinikäinen hoito ja että se on tehtävä joka kuukausi, mutta epäilemättä se on sen arvoista ”, sanoo María Dolores Calabria, Salamancan sairaalan ALS-yksikön johtaja.

La neuróloga explica que solo son candidatos a este tratamiento “los enfermos que tengan ELA genética -existe otra ELA no genética- y, además, con una mutación determinada en el gen SOD1”, lo que reduce considerablemente el número de enfermos que se pueden beneficiar. “La ELA genética solo supone el 20% del total, pero dentro de la ELA genética esta mutación supone el mayor porcentaje”, señalan.


Neurologi selittää, että vain sellaiset "potilaat, joilla on geneettinen ALS - sopivat tähän lääkitykseen eivät siis he, joilla on toinen ei-geneettinen ALS - ja lisäksi tietyllä mutaatiolla SOD1-geenissä" ovat ehdokkaita tähän hoitoon, mikä vähentää huomattavasti potilaiden määrää, jotka voivat hyötyä siitä. . "Geneettinen ALS on vain 20% kokonaismäärästä, mutta geneettisessä ALS:ssä tämä mutaatio on suurin", he huomauttavat.

Sirva como ejemplo que de los 50 pacientes con ELA que actualmente está tratando el Hospital de Salamanca, solo uno de ellos ha resultado candidato después de someterse a pruebas de secuenciación genética para adivinar cuál es el gen que está causando su enfermedad. Se trata de un varón al que se infundió el producto a media mañana en el Hospital de Día y bajo la supervisión, también, del equipo de Neumología.


Esimerkiksi Salamancan sairaalassa tällä hetkellä hoidetuista 50:stä ALS-potilaasta vain yksi on ollut ehdokas geneettisten sekvensointitestien jälkeen, jotta voidaan arvata, mikä geeni aiheuttaa heidän sairautensa. Kyseessä on mies, jolle infusoitiin tuotetta aamulla Päiväsairaalassa ja myös pulmonologian eli keuhkosairauksien erikoislääkärin valvonnassa.

El tratamiento se inyecta como la epidural y debe repetirse una vez al mes, de por vida, pero “merece la pena”


La forma en la que actúa este fármaco (un oligonúcleo antisentido) es “bloqueando la expresión de ese gen que produce toxicidad y hace que se degeneren las motoneuronas”.


Hoito pistetään epiduraalin tapaan ja se on toistettava kerran kuukaudessa koko elämän ajan, mutta "se on sen arvoista"


Tämä lääke toimii (antisense-oligonukleus) "estämällä sen geenin ilmentymisen, joka aiheuttaa toksisuutta ja aiheuttaa motoristen neuronien rappeutumista".

A diferencia de otros productos que pueden ralentizar la enfermedad o aliviar los síntomas, “esta es la primera vez que tenemos algo que modifique realmente el curso de la enfermedad”, enfatiza la responsable de la Unidad de ELA.


Toisin kuin muut sairautta hidastavat tai oireita lievittävät tuotteet, "tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä on jotain, joka todella muuttaa taudin kulkua", korostaa ALS-yksikön johtaja.

Según los estudios realizados previamente, la máxima efectividad del tratamiento se alcanzaría a las 12 semanas del primer ‘pinchazo’. A partir de ese momento se podría plantear la posibilidad de recuperar parte de las facultades perdidas. El fármaco no sana ni recupera, tan solo frena la evolución, pero las especialistas del Hospital de Salamanca puntualizan que “existe la plasticidad neuronal y con trabajo de rehabilitación, dependiendo del estadio del enfermo, se podría recuperar algo”.


Aiempien tutkimusten mukaan hoidon maksimiteho saavutettaisiin 12 viikon kuluttua ensimmäisestä "punktiosta". Siitä hetkestä lähtien voitiin harkita mahdollisuutta saada takaisin osa kadonneista hermostoreiteistä. Lääke ei paranna tai saa aikaa toipumista, se vain hidastaa kehitystä, mutta Salamancan sairaalan asiantuntijat huomauttavat, että "hermoston plastisiteettia on ja kuntoutustyöllä potilaan vaiheesta riippuen jotain voitaisiin saada takaisin".

El equipo formado por María Dolores Calabria, Karen López (residente de Neurofisiología), Maxi Santa Martina (enfermera gestora de casos) y Ana Sánchez (neuróloga) coinciden en señalar que “se trata de una enorme puerta abierta a la esperanza que, además de evitar el desenlace de muchos pacientes, puede marcar también el camino a seguir frente a otras mutaciones”. De hecho, “existen otros ensayos aunque en fase 1 para otra mutación del gen C9orf72, que es también de las más frecuentes y de la que tenemos más pacientes en Salamanca”, informa María Dolores Calabria, que tiene claro que “este es el futuro de la medicina” y confía en que se abran vías de solución para aquellos tipos de ELA no genética en los que se desconoce el causante de la enfermedad.


María Dolores Calabriasta, Karen Lópezista (neurofysiologian asiantuntija), Maxi Santa Martinasta (sairaanhoitajan tapauspäällikkö) ja Ana Sánchezista (neurologi) koostuva tiimi huomauttaa, että "se on valtava ovi toivolle, että sen lisäksi, että vältetään monien potilaiden kokeet voivat myös merkitä tietä eteenpäin muita mutaatioita vastaan. Itse asiassa "on olemassa muita tutkimuksia, vaikkakin vaiheessa 1, toiselle C9orf72-geenin mutaatiolle, joka on myös yksi yleisimmistä ja josta meillä on enemmän potilaita Salamancassa", kertoo María Dolores Calabria, joka on selvä, että "Tässä on lääketieteen tulevaisuus" ja luottaa siihen, että niille ei-geneettisille ALS-tyypeille, joissa taudin syytä ei tunneta, avataan ratkaisuja.
 

MinnaM

ALStuttu:n jäsen
 
Sain sellaisen käsityksen että kyseessä on Tofersen. USA:ssa ei ole tullut kovin lupaavia tuloksia. Se minua vain ihmetyttää, että tietoa pitää etsiä kuin salapoliisi. Neurologit eivät tiedota keskitetysti missään uusista lääkekokeiluista. Varmasti neurologit tietävät niistä, mutta eivät kait halua tuoda toivoa ennen kuin jotain takuuvarmasti toimivaa löytyy. ALS tietokeskukselle olisi todella tarve.
 

Leevi

ALStuttu:n jäsen
Lokakuussa julkaistu lyhennelmä: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.26259 - koko julkaisu on maksullinen. Tulkitsen niin että ainakin SOD1 taso selkäydinnesteessä on vähentynyt tietyillä perinnöllisten ALS-muotojen potilailla huomattavasti.

Promise of Nucleic Acid Therapeutics for Amyotrophic Lateral Sclerosis​


Daisuke Ito MD, PhD

First published: 26 October 2021

https://doi.org/10.1002/ana.26259

Abstract​


Nucleic acid therapeutics have been attracting attention as novel drug discovery modalities for intractable diseases, including amyotrophic lateral sclerosis. This review provides an overview of the current status and prospects of antisense oligonucleotide treatment for amyotrophic lateral sclerosis. Recently, the results of a phase I/II study using the antisense oligonucleotides Tofersen to treat familial amyotrophic lateral sclerosis with superoxide dismutase 1 mutation have been reported. Intrathecal Tofersen administration resulted in a 36% reduction in superoxide dismutase 1 level in the cerebrospinal fluid. Another report described 2 patients with mutant superoxide dismutase 1 treated with an adeno-associated virus encoding a microRNA targeting superoxide dismutase 1. The first patient, who possessed the fast progressive mutant A5V, received a single intrathecal infusion. Although the patient died of respiratory arrest 16 months after treatment, autopsy findings showed a reduction of >90% in superoxide dismutase 1 level in the spinal cord. Clinical trials on antisense oligonucleotide therapies targeting other major amyotrophic lateral sclerosis-causative genes, fused in sarcoma and chromosome 9 open reading frame 72, are ongoing. To attenuate the pathology of TDP-43, strategies targeting regulators of TDP-43 (ataxin 2) and proteins downstream of TDP-43 (stathmin 2) by antisense oligonucleotides are being developed. The advent of nucleic acid therapeutics has enabled to specifically attack the molecules in the amyotrophic lateral sclerosis pathological cascade, expanding the options for therapeutic targets. ANN NEUROL 2021
 
Viimeksi muokattu:

Leevi

ALStuttu:n jäsen
Englanniksi löytyy myös Tofersenin farmakokinetiikkaa eli imeytymistä, jakautumista elimistöön ja aineenvaihduntaa käsittelevä lokakuussa julkaistu artikkeli:

 
Ylös