TUDCA

rmattila

Ylläpitäjä
ALStuttu:n jäsen
 
TUDCA eli tauroursodeoksykolihappo on maksakirroosin ja sappikivien hoitoon käytettävä aine, jota ihmiselimistössä on luonnostaan vähän, mutta karhun suolistossa runsaasti. Ainetta myydään lisäravinteena.

Italiassa järjestettiin helmikuussa 2015 raportoitu 29 henkilön vuoden mittainen kaksoissokkokoe, jonka jälkeen TUDCAa saanut ryhmä oli oireissa 10-15 % hitaammin edenneitä kuin placeboryhmä.

ALStutun wikisivulla lisää.
 

Leevi

ALStuttu:n jäsen
ALS News Today kirjoittaa uutisia TUDCA:sta, alkup. englanninkielinen artikkeli: https://alsnewstoday.com/news/results-phase-3-trial-tudca-als-likely-next-year/

Tulokset 3. vaiheen TUDCA-tutkimuksesta ALS:n hidastamisessa todennäköisesti ensi vuonna

Eurooppalainen tutkimus testaa yhdistettä, jonka uskotaan suojaavan hermosoluja, rilutsolin lisäaineena.

Euroopassa meneillään olevassa vaiheen 3 kliinisessä tutkimuksessa testataan, voiko tavalliseen hoitoon lisätty tauroursodeoksikoolihappo hidastaa taudin etenemistä ja pidentää amyotrofista lateraaliskleroosia (ALS) sairastavien ihmisten eloonjäämistä. Suun kautta otettava yhdiste, joka tunnetaan myös nimellä TUDCA, on toinen Relyvrion (natriumfenyylibutyraatti ja taurursodioli) ainesosista. Hoito, jonka on kehittänyt Amylyx Pharmaceuticals ja jolla on lupa ALS:n hoitoon Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Relyvrio on parhaillaan harkittavana Euroopassa. Selvityksen odotetaan valmistuvan noin vuoden kuluttua. Sen protokolla, eli sen suunnittelu ja tavoitteet, on kuvattu yksityiskohtaisesti Frontiers in Neurology -lehdessä julkaistussa asiakirjassa "Tauroursodeoksikolihappo potilailla, joilla on amyotrofinen lateraaliskleroosi: TUDCA-ALS-tutkimusprotokolla".

TUDCA:lla, sappihapolla, on yleisesti hyvä turvallisuusprofiili

TUDCA on sappihappo, jota syntyy luonnollisesti maksassa. Sitä on käytetty maksasairauden hoitoon, ja sillä on yleensä hyvä turvallisuusprofiili, ja yleisimmät sivuvaikutukset ovat pehmeä uloste ja ripuli.

Se pystyy myös pääsemään aivoihin, ja tutkimusten mukaan se voi auttaa suojaamaan hermosoluja vaurioilta. Todistusvaiheen 2 tutkimukset (NCT00877604 ja NCT03127514) ovat osoittaneet, että TUDCA on yleisesti hyvin siedetty, ja niiden tulokset vihjasivat, että TUDCA:n lisääminen standardihoitoon voi auttaa hidastamaan ALS:n etenemistä.

Näiden löydösten johdosta Euroopan komissio tuki äskettäin diagnosoiduilla potilailla - potilailla, joiden sairaus on kestänyt enintään 18 kuukautta - 3. vaiheen tutkimusta nimeltä TUDCA-ALS (NCT03800524) arvioidakseen edelleen sen potentiaalia.

"TUDCA-ALS-tutkimus on suurin kliininen tutkimus, joka on koskaan tehty TUDCA:n tehokkuuden arvioimiseksi lisähoitona ALS-potilailla", tutkijat kirjoittivat.

"Kun otetaan huomioon TUDCA:n yksin tai yhdistelmänä annettujen vaiheen 2 tutkimusten rohkaisevat tulokset", "TUDCA-ALS-projekti lupaa tarjota innovatiivisia vastauksia ALS-potilaiden kliiniseen hoitoon", he lisäsivät.

Tutkimuksen kolmen ensimmäisen kuukauden aikana osallistujia hoidetaan rilutsolilla (myydään nimillä Rilutek, Exservan ja Tiglutik), joka on tällä hetkellä ainoa hyväksytty ALS-hoito Euroopassa. Tässa sisäänajojaksossa he käyvät läpi taudin vakavuuden arvioinnit käyttäen ALS Functional Rating Scale – Revised (ALSFRS-R) -tarkistettua asteikkoa kuuden viikon välein taudin etenemisnopeuden määrittämiseksi.

Potilaat jaetaan sitten satunnaisesti saamaan suun kautta TUDCA:a, joka annetaan 1 g kahdesti vuorokaudessa, tai lumekapseleita 18 kuukauden ajan, ja arviointi suoritetaan kolmen kuukauden välein. Kaikki jatkavat rilutsolin käyttöä koko tutkimuksen ajan.

Taudin etenemisnopeutta sisäänajon ja hoitojakson aikana verrataan. TUDCA-ALS:n päätavoite on arvioida, lisääkö TUDCA niiden ihmisten määrää, joilla taudin eteneminen hidastuu vähintään 20 %.

"Ensisijainen tulos on vasteen saaneiden potilaiden osuus kussakin hoitohaarassa. Vastaavat potilaat määritellään potilaiksi, joiden ALSFRS-R:n kaltevuuden lasku on vähentynyt vähintään 20 %, kun verrataan 18 kuukauden tutkimusta sisäänajojaksoon, tutkijat totesivat.

Muita arvioitavia mittareita ovat eloonjäämistulokset, muutokset keuhkojen toiminnassa, hoidon turvallisuus ja siedettävyys, potilaiden näkemykset hyödystä käyttämällä sairauskohtaista kyselylomaketta ja ALS:n kannalta merkityksellisten biomarkkereiden testit.

Tilastolliset mallit osoittivat, että TUDCA-ALS-tutkimukseen oli otettava mukaan 320 potilasta merkittävän 11 %:n hoitovaikutuksen havaitsemiseksi. Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Irlannissa, Italiassa, Alankomaissa ja Isossa-Britanniassa käynnissä olevaan kokeeseen osallistui 337 aikuista vuoden 2021 lopulla.

Potilaiden hoidon odotetaan päättyvän lokakuussa 2023, tutkijat huomauttivat, ja tutkimustulokset ovat todennäköisesti saatavilla vuoden loppuun mennessä.
 

Tero Viilto

ALStuttu:n jäsen
 
TUDCA eli tauroursodeoksykolihappo on maksakirroosin ja sappikivien hoitoon käytettävä aine, jota ihmiselimistössä on luonnostaan vähän, mutta karhun suolistossa runsaasti. Ainetta myydään lisäravinteena.

Italiassa järjestettiin helmikuussa 2015 raportoitu 29 henkilön vuoden mittainen kaksoissokkokoe, jonka jälkeen TUDCAa saanut ryhmä oli oireissa 10-15 % hitaammin edenneitä kuin placeboryhmä.

ALStutun wikisivulla lisää.
Tässä konekäännös wikisivun atrikkelista:
TUDCA on tauriinikonjugoitu ursodiolin muoto, ja sitä käytetään yleisesti kroonisten kolestaattisten maksasairauksien ja sappikivien hoitoon. Sillä on monia lisäominaisuuksia, mukaan lukien mitokondrioihin liittyvän apoptoosin estäminen erilaisten mekanismien kautta. On osoitettu, että superoksididismutaasi 1:n neurodegeneraation solumallissa glysiiniin konjugoitu UDCA estää nitriitin tuotantoa ja estää matriksin metallopeptidaasi 9:n aktivoitumisen.
54 viikon hoitojakson lopussa TUDCA-ryhmän potilailla oli keskimääräinen ALSFRS-R-pistemäärä, joka vastasi lumeryhmää viikolla 36. Tämä viittaa siihen, että yhden vuoden TUDCA-hoito voi hidastaa ALS:n pahenemista 18 viikolla ja saa meidät olettamaan, että pidempi hoidon kesto voi saada aikaan vieläkin korostuneen ryhmien välisen eron.
Tämä tutkimus oli suunniteltu arvioimaan UDCA:n vaikutuksia oksidatiivisiin vaurioihin ja antioksidanttisiin järjestelmiin viljellyissä rotan maksasoluissa. Maksasolujen elinkyky heikkeni annoksesta riippuen vetyperoksidin tai kadmiumin antamisen jälkeen. Esikäsittely UDCA:lla esti merkittävästi tämän elinkelpoisuuden heikkenemisen. Glutationin (GSH) ja proteiinitiolin määrät kasvoivat merkittävästi, mutta antioksidatiivisten entsyymien, kuten superoksididismutaasin, glutationiperoksidaasin ja katalaasin, aktiivisuus pysyi muuttumattomana UDCA-käsitellyissä hepatosyyteissä. Gamma-glutamyylikysteiinisyntetaasin ja metallotioneiinin (MT) mRNA-tasot olivat merkittävästi korkeammat UDCA-käsitellyissä maksasoluissa kuin kontrolleissa. Yhteenvetona voidaan todeta, että UDCA lisäsi GSH:n ja tiolia sisältävien proteiinien, kuten MT:n, maksasolutasoja, mikä suojaa hepatosyyttejä oksidatiiviselta vauriolta.
UDCA palautti merkittävästi (p<0,05) GSH:ta ja kokonaissulfhydryyliä ja alensi MDA-tasoja. T-AOC ja antioksidanttientsyymien keskimääräiset aktiivisuudet olivat kohonneet UDCA-hoidon jälkeen.
 
Ylös