Uusi ALS-tutkimus Israelissa

Tero Viilto

ALStuttu:n jäsen
 
Scientists discover the mechanism that causes nerve destruction in ALS

Tutkijat löytävät mekanismin, joka aiheuttaa hermotuhoa ALS:ssa


Study suggests that the course of the fatal neurodegenerative disease can be delayed and even reversed in its early stages.

Tutkimus viittaa siihen, että kuolemaan johtavan hermostoa rappeuttavan sairauden kulkua voidaan viivyttää ja jopa kääntää sen alkuvaiheessa.

By Abigail Klein Leichman DECEMBER 29, 2021, 2:04 PM


pastedGraphic.pngIllustrative photo by Chokniti Khongchum from Pexels

An Israeli research group has discovered the biological mechanism causing nerve destruction in amyotrophic lateral sclerosis (ALS), also known as Lou Gehrig’s Disease.

Israelilainen tutkimusryhmä on löytänyt biologisen mekanismin, joka aiheuttaa hermotuhoa amyotrofisessa lateraaliskleroosissa (ALS), joka tunnetaan myös nimellä Lou Gehrigin tauti.

The groundbreaking study suggests that the course of this fatal disease can be delayed and even reversed in its early stages.Uraauurtava tutkimus viittaa siihen, että tämän kuolemaan johtavan taudin kulkua voidaan viivyttää ja jopa kääntää sen alkuvaiheessa.

The research was led by Tel Aviv University Prof. Eran Perlson and his doctoral students Topaz Altman and Ariel Ionescu and was conducted in collaboration with Dr. Amir Dori, director of the clinic for neuro-muscular diseases at Sheba Medical Center.


Tutkimusta johtivat Tel Avivin yliopiston professori Eran Perlson ja hänen tohtoriopiskelijansa Topaz Altman ja Ariel Ionescu, ja se tehtiin yhteistyössä Sheba Medical Centerin hermo-lihassairauksien klinikan johtajan tohtori Amir Dorin kanssa.

Results were published in Nature Communications.

Tulokset julkaistiin Nature Communicationsissa.

ALS, the most common type of motor neuron disease, causes patients gradually to lose control over voluntary muscle movements, leading to paralysis and eventually the inability to breathe independently. The average life expectancy of ALS patients is about three years from diagnosis.

ALS, yleisin motorisen hermoston sairauden tyyppi, saa potilaat vähitellen menettämään hallinnan tahdonalaisissa lihasliikkeistä, mikä johtaa halvaukseen ja lopulta kyvyttömyyteen hengittää itsenäisesti. ALS-potilaiden keskimääräinen elinajanodote on noin kolme vuotta diagnoosista.

“The paralysis caused by the disease results from damage to the motor neurons, which leads to the degeneration nerve endings and to the loss of muscle innervation,” Perlson explained.
"Sairauden aiheuttama halvaus johtuu motoristen hermosolujen vaurioista, mikä johtaa hermopäätteiden rappeutumiseen ja lihasten hermotuksen menettämiseen", Perlson selitti.

“This consequently leads to the degeneration of the nerve and the death of motor neurons in the spinal cord. Until now, we could not understand the basic biological mechanism causing the initial damage behind this vicious cascade.”


"Tämä johtaa siis hermon rappeutumiseen ja selkäytimen motoristen neuronien kuolemaan. Tähän mennessä emme voineet ymmärtää biologista perusmekanismia, joka aiheutti alkuperäisen vahingon tämän julman kaskadin, pudotuksen (kaskadi on vesiputous tai köngäs) takana.

MORE ABOUT ALSTo solve the mystery, the researchers focused on a protein called TDP-43, shown in earlier studies to accumulate in unusual amounts and localization in the brains of about 95% of all ALS patients.


Kantasoluterapia ALS:lle, diabetekselle


Mysteerin ratkaisemiseksi tutkijat keskittyivät TDP-43-nimiseen proteiiniin, jonka on aikaisemmissa tutkimuksissa osoitettu kerääntyvän epätavallisina määrinä ja lokalisoituvan noin 95 prosentin ALS-potilaista aivoihin.
They revealed a biological link between the protein’s accumulation and the degeneration of the synapses between the motor neuron endings and the muscles, called neuromuscular junctions, which translate neural commands into physical movements.

He paljastivat biologisen yhteyden proteiinin kertymisen ja motoristen hermosolujen päätteiden ja lihasten välisten synapsien rappeutumisen välillä, joita kutsutaan hermo-lihasliitoksiksi, jotka muuttavat hermokäskyt fyysisiksi liikkeiksi.


In a series of experiments on cells of ALS patients and in genetically modified model animals, they discovered that the accumulation of TDP-43 in the neuromuscular junction inhibits protein synthesis in the mitochondria, which powers fundamental cellular processes.


ALS-potilaiden soluilla ja geneettisesti muunnetuilla mallieläimillä tehdyissä kokeissa he havaitsivat, että TDP-43:n kerääntyminen hermo-lihasliitokseen estää proteiinisynteesiä mitokondrioissa, mikä ohjaa solun perusprosesseja.


The dysfunction of mitochondria leads to neuromuscular junction disruption and ultimately to the death of the motor neurons in the spinal cord.


Mitokondrioiden toimintahäiriö johtaa hermo-lihasliitoksen häiriöihin ja lopulta selkäytimen motoristen hermosolujen kuolemaan.

Using an experimental molecule from a group of US researchers, they were able to disassemble the axonal TDP-43 protein condensates in cells from ALS patients. This process improved production of essential proteins, enhanced mitochondrial activity, and prevented neuromuscular junction degeneration.


Yhdysvaltalaisten tutkijoiden ryhmän kokeellisen molekyylin avulla he pystyivät purkamaan ALS-potilaiden soluissa olevat aksonaaliset TDP-43-proteiinikondensaatit. Tämä prosessi paransi välttämättömien proteiinien tuotantoa, tehosti mitokondrioiden aktiivisuutta ja esti hermo-lihasliitoksen rappeutumista.


This means that motor nerves can regenerate and that patients can have hope, said Perlson.


Tämä tarkoittaa, että liikehermot voivat uusiutua ja potilailla voi olla toivoa, sanoi Perlson.

“Our discovery can lead to the development of new therapies that could either dissolve the TDP-43 protein condensates or increase the production of proteins essential to mitochondrial function, and thereby heal the nerve cells before irreversible damage occurs in the spinal cord.”


"Löytömme voi johtaa uusien hoitojen kehittämiseen, jotka voivat joko liuottaa TDP-43-proteiinikondensaatteja tai lisätä mitokondrioiden toiminnalle välttämättömien proteiinien tuotantoa ja siten parantaa hermosoluja ennen kuin selkäytimessä tapahtuu peruuttamattomia vaurioita."


The study is an international collaboration with scientists from Germany, France, England, and the United States, with the assistance of Tal Gardus Perry and Amjad Ibraheem from Professor Perlson’s laboratory.


Tutkimus on kansainvälinen yhteistyö Saksan, Ranskan, Englannin ja Yhdysvaltojen tutkijoiden kanssa Tal Gardus Perryn ja Amjad Ibraheemin avustuksella professori Perlsonin laboratoriosta.
 
Ylös